ОБЩИ УСЛОВИЯ – За предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от област Враца

PDF Документ

НАРЕДБА № 4 на МРРБ от 2004г. – За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

PDF Документ

НАРЕДБА № 2 на МРРБ от 2005г. – За проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

PDF Документ

НАРЕДБА №4 на МРРБ от 2005г. – За проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

PDF Документ

НАРЕДБА №8 на МРРБ 1999г – За правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

PDF Документ

НАРЕДБА№9 на МЗ от2001г. – За качеството на водата, предназначена запитейно-битови цели

PDF Документ

НАРЕДБА, приета с ПМС № 239/2003г – За средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

PDF Документ

НАРЕДБА №РД-02-20-8 на МРРБ от 2013г. – Запроектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

PDF Документ

Закон за устройство на територията

PDF Документ

Закон за Водите

PDF Документ

Закон за защита на класифицираната инормация

PDF Документ

Закон за обществените поръчки 14.05.2014

PDF Документ

ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВиК-услуги

PDF Документ

Закон за измерванията

PDF Документ

НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВиК-услуги

PDF Документ

Харта на клиента

PDF Документ

Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

PDF Документ

Етичен кодекс на В и К ООД Враца

PDF Документ

 

В помощ на нашите клиенти: