Данни за водоснабдяването на гр. Враца съществуват още от времето на римския император Марк Аврелий. Тогава е построен първия глинен водопровод, захранващ селището от извор „Скакля“.

До края на 19-ти век населението на гр.Враца се е снабдявало с вода за питейно-битови нужди от местни извори и дворни кладенци, като са били изградени и обществени чешми в отделни квартали.

В началото на 20-ти век се проучват и изграждат водопроводи от изворите: „Лудото езеро“, „Манастирски дол“ и „Медковец“, като са изграждани и съответните водоеми. През този период се поставя и началото на съвременното водоснабдяване на по-големите населени места в региона.

До средата на 20-ти век броят на населените места с централно водоснабдяване е съвсем малък. Следва период на интензивно проучване и каптиране на извори, както и сондиране на кладенци, изграждане на водопроводни мрежи и съоръжения, водоеми и помпени станции. Поставя се началото на групово водоснабдяване на няколко населени места от един водоизточник. През 1964 год. започва изграждането на водоснабдителната система „Среченска бара“ за направления Враца и Монтана и прилежащи населени места. Тогава се проектират и изграждат водоснабдителни системи „Кобиляк“, „Софрониево“, „Оряхово – Селановци“, „Камено поле“, а по-късно и „Бъркачево“, „Баница – Тишевица“, „Старо село – Роман“ и други.

До 1950год. водопроводите са основно чугунени и стоманени, след 1955год. навлиза използването на етернитовите тръби, първоначално внос, а след това и българско производство. В днешни дни водопроводите се изграждат предимно от полиетиленови тръби с висока плътност, както и от чугунени.

Днес в област Враца централно водоснабдяване имат над 99% от населението.

„Водоснабдяване и канализация“ООД, Враца е регистрирано на 18.11.1991год. с решение на Врачанския окръжен съд. Първоначално дружеството е 100% държавна собственост, като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от министъра на строителството и регионалното развитие. През 1998 г. с решение № 1987 на Врачанския окръжен съд от 2.12.1998 г. “Водоснабдяване и канализация” Враца е преобразувано от еднолично ООД в дружество с ограничена отговорност чрез прехвърляне на дялове от капитала на дружеството от министъра на регионалното развитие на общините от областта. По този начин е създадена новата структура на собственост на дружеството. В нея 51% принадлежи на държавата, в лицето на министъра на регионалното развитие и 49% на общините от Врачанска област. Считано от 19.08.2021г. Държавата е заменена, като мажоритарен собственик на 51% от капитала на дружеството от държавния "Български ВиК Холдинг" ЕАД.

През годините Дружеството цели да предоставя високо ниво на услуга на своите клиенти, като поддържа политиките и правилата си за работа в крак с новите тенденции в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водата. Този процес се осъществява, чрез сертификация на различни етапи от работния процес. Сертифицирането се извършва от виншни лицензирани одиторски компанни в съответствие с най-високите стадарти в областа на работата на Дружеството.

Сертификат ISO 9001 

Сертификат ISO 14001

Сертификат ISO 45001 

Политики                        

 

 

В помощ на нашите клиенти: