Водните ресурси в България са силно ограничени. В много райони на страната, особено през летните месеци, водите не достигат дори за битови нужди. По запаси на човек от населението  (2490л.)  България е на последно място сред страните от Балканския полуостров и на едно от последните места в Европа. Това налага задълбочено изучаване, грижливо отношение и пестеливо използване на наличните водни ресурси. Една от причините за недостиг на вода е неправилното водоползване. Водата у нас все още няма реална цена и се допускат големи разхищения. Нашето водно богатство все още не се опазва и не се използва рационално.

Презентация, относно заустване на производствени и отпадъчни води. Условия и ред.

„ВиК“ ООД Враца  призовава жителите на област Враца, да пестят водата  предвид статистическите данни за съвместни усилия в посока опазване на природното богатство, а именно водата , която може да бъде използвана за питейно-битови цели.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА

„ВиК“ ООД Враца експлоатира четири пречиствателни станции за за отпадна вода  /ПСОВ/.

Водата от малките водоизточници задължително се обеззаразява с хлор, за да бъде окислена органичната материя и унищожена бактериалната маса, т.е. липса на вредни за здравето бактерии.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВАТА НА ВОДАТА

Използваната за питейно-битови цели вода е най-строго контролирания природен ресурс. „ВиК“ ООД Враца разполага с лаборатории за контрол на питейни води и за контрол на отпадни води. Лабораториите за питейни води контролират качествата на:

 Суровата/ непречистена/ вода от водоизточниците;

– Водата на изход на всички резервоари и каптажи;

– Водата във водопроводната мрежа;

Качеството на питейната вода се следи ежедневно, по следните показатели: Органолептични- вкус и мирис; Физикохимични- активна реакция, мътност, цвят, перманганатна окисляемост, амониеви йони, нитрити, нитрати, манган, желязо, електропроводимост, алуминий, хлориди, обща твърдост, калций, магнезий, сулфати, фосфати, флуориди; Микробиологични- микробно число, колиформи, ешерихия коли, клостридиум перфрингенс;

Съгласно изискванията на нормативната база, за всички зони на водоснабдяване „ВиК“ ООД Враца има утвърдена Програма за мониторинг на качествата на водата и Приложение 1(разгледайте от тук)Приложение 2(разгелдайте от тук), като лабораторните анализи по програмата се извършват или възлагат на акредитирани лаборатории. Изпълнението на програмата осигурява ефективен контрол върху качествата на питейната вода, подавана от „ВиК“ ООД Враца при активно сътрудничество между местните компетентни органи за осигуряване на безопасна и чиста питейна вода в 122 населени места. Избраните 265 пункта на пробовземане са напълно представителни и са съобразени със спецификата на водопроводните системи, гъстотата на населението и са съгласувани с РЗИ гр. Враца. Постоянният мониторинг включва проби, по показатели от група А, а периодичният мониторинг включва проби по показатели от група Б, съгласно Наредба №9 от 16.05.2023г(разгелдайте от тук) за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на околната среда и водите.Програмата за мониторинг е разработена за всички водоизточници,осигуряващи питейни води във всички населени места в които се доставя питейна вода от водния оператор.

 

Уважаеми клиенти,

Предоставяме Ви информация за резултатите от анализи за качеството на питейната вода, подавана от „В и К” ООД Враца.

Протоколите от изпитване са част от програмата за собствен мониторинг на качеството на питейната вода, разгелдайте от тук


PDF документ

 

В помощ на нашите клиенти: