„В и К“ ООД гр. Враца уведомява своите потребители, че съгласно чл.20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, публикува утвърдените с Решение № Ц-29 от 22.12.2023г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, цени на водоснабдителните и канализационните услуги предоставяни от дружеството, съобразени с увеличението на работните заплати, увеличените цени на материалите и др., като следва:


            

№ по ред


            

            

Наименование на услугата


            

            

Мярка


            

            

Стойност без ДДС


            
1. Цена на услугата доставяне на вода на потребителите лв./куб. м. 2.739
2. Цена на услугата отвеждане на отпадъчни води лв./куб. м. 0.488
3. Цена на услугата пречистване на отпадъчни води за:
  Битови и приравнени към тях потребители лв./куб. м. 0.746
  Промишлени и други стопански потребители  
  Степен на замърсяване 1 лв./куб. м. 1.143
  Степен на замърсяване 2 лв./куб. м. 1.220
  Степен на замърсяване 3 лв./куб. м. 1.508
4. Цена на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./куб. м. 0.288
5. Цена на услугата доставяне на вода с непитейни качества лв./куб. м. 2.713

 

Утвърдените цени са без ДДС.

Утвърдените цени са в сила от 01.01.2024г.

Утвърдените от КЕВР гр. София, цени на В и К услугите, осъществявани от „В и К“ ООД гр. Враца са значително под социално-поносимите цени определени по методиката на КЕВР гр. София.

„В и К“ ООД гр. Враца си запазва правото да прилага по-ниски от утвърдените от КЕВР гр. София цени за отделни В и К услуги.

публикувано на 22.12.2023г.

 

Ценоразпис на документални услуги предоставяни от ВиК ООД гр.Враца в сила от 16.11.2022г

№ по ред

Наименование на услугата

Мярка

Стойност без ДДС

ДДС

Цена с ДДС

1.

Скица с нанасяне на подземни комуникации

 

 

 

 

 

- до 20 работни дни

лв.

60.00

12.00

72.00

 

- до 3 работни дни

лв.

110.00

22.00

132.00

2.

Съгласуване на проект за преоразмеряване на съществуващи ВиК отклонения

       
 

- до 20 работни дни

лв.

135.00

27.00

162.00

 

- до 3 работни дни

лв.

270.00

54.00

324.00

3.

Изваждане на служебна бележка

лв.

16.67

3.33

20.00

4.

Откриване на партида

лв.

45.00

9.00

54.00

5.

Прехвърляне на партида

лв.

30.00

6.00

36.00

6.

Становище за ПУП,ПРЗ, ПЗ, ПГ и съгласуване на парцевелирани планове за битови потребители и фирми

 

 

 

 

 

- до 20 работни дни

лв.

220.00

44.00

264.00

 

- до 3 работни дни

лв.

330.00

66.00

396.00

7.

Такса "Проучване за присъединяване" на потребители с еднофамилни жилища, многофамилни жилища и фирми

 

 

 

 

 

- до 20 работни дни

 

 

 

 

 

СВО

лв.

180.00

36.00

216.00

 

СКО

лв.

180.00

36.00

216.00

 

СВО и СКО

лв.

280.00

56.00

336.00

 

- до 3 работни дни

 

 

 

 

 

СВО

лв.

250.00

50.00

300.00

 

СКО

лв.

250.00

50.00

300.00

 

СВО и СКО

лв.

450.00

90.00

540.00

8.

Съгласуване на проект за изграждане на подземни комуникации и инфраструктура /ел. инсталации, топлофикация, газификация, телефонни оператори, ОКМ и др./

 

 

 

 

8.1.

В урбанизирани територии /но не по-малкоот 180.00 лв. без ДДС за всеки отделен обект/

лв./л.м.

0.60

0.12

0.72

 

- до 20 работни дни

минимална цена в лв.

180.00

36.00

216.00

 

- до 3 работни дни

минимална цена в лв.

400.00

80.00

480.00

8.2.

Извън урбанизирани територии /но не по-малкоот 180.00 лв. без ДДС за всеки отделен обект/

лв./л.м.

0.35

0.07

0.42

 

- до 20 работни дни

минимална цена в лв.

180.00

36.00

216.00

 

- до 3 работни дни

минимална цена в лв.

400.00

80.00

480.00

9.

Съгласуване на проект за водопроводно и/или канализационно отклонение съгласно чл.12 от Наредба №4/17.08.2012г. за еднофамилни жилища, многофамини жилища и фирми

 

 

 

 

 

- до 20 работни дни

лв.

200.00

40.00

240.00

 

- до 3 работни дни

лв.

350.00

70.00

420.00

В помощ на нашите клиенти: