ВиК Враца ООД - запазен знак
Начало » Европейски проект » Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализац

Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализац

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ Д-034-56 от 03.07.2019 г. с регистрационен номер BG16М1OP002-1.016-002-C01

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура за директно предоставяне BG16М1OP002-1.016-002 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Обща стойност на проекта: 50 019 303,65 лева.

Съфинансиране от Кохезионния фонд: 30 895 256,55 лева,

Съфинансиране от държавния бюджет: 5 452 104,11 лева,

Съфинансиране от „Водоснабдяване и канализация“ ООД -Враца: 13 671 942.99 лева

Продължителност на проекта – 49 месеца, считано от датата на влизане в сила договора за безвъзмездна финансова помощ -

Проектът включва: реконструкция на довеждащ водопровод от НР 13 000 м3 до НР 6 200 м3 с дължина 0,785 км; реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа в гр.Враца - 23,025 км, в гр.Мездра - 8,27км, в гр.Козлодуй -12,218 км и в гр.Бяла Слатина

– 10,478 км; доизграждане на канализационна мрежа в агломерация Враца - 3,946 км, в агломерация Козлодуй – 11,411 км, в агломерация Бяла Слатина - доизграждане на канализационна мрежа - 6,505 км и изграждане на нови канализационни клонове за битови води в северната зона на града, в агломерация Мездра – доизграждане на канализационна мрежа - 0,878 км и реконструкция на 0,970 км канализационна мрежа.

По компонент пречистване в ПСОВ Враца ще се изгради навес върху изсушителни полета и в ПСОВ Козлодуй – площадка с навес за временно съхранение на обезводнена утайка.

Цели на проекта

Общи цели на проекта:

 • Постигане съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО, Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО
 • Подобряване качеството на живот на населението и повишаване нивото на предоставяните услуги
 • Намаляване на водозагубите и оптимизация на експлоатационните разходи на ВиК оператора
 • Намаляване на риска от замърсяване на водни басейни чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване
 • Намаляване на риска от замърсяване на подземни води чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване
 • Изготвяне на стратегия за обезвреждане на утайки от пречистване на отпадъчни води
 • Подобряване на екосистемите и биоразнообразието в ареала на водните басейни и подземните водни басейни
 • Намаляване на здравния риск за населението
 • Намаляване на количеството на инфилтрираните и ексфилтрираните отпадъчни води на вход ПСОВ
 • Предотвратяване затруднения при експлоатацията на ПСОВ, респективно - предотвратяване нарушаване изискванията на Директива 91/271/ЕИО

Специфичните цели по компоненти на проекта:

*Водоснабдяване:

 • По-добро функциониране и управление на елементите на водоснабдителната система
 • осигуряване непрекъснато подаване на вода с необходимото качество и количество, осигуряване по-добро функциониране и управление на елементите на

водоснабдителната система - намаляване загубите на вода с 9 445 123,11 m3/год., намаляване техническите загуби на вода в разпределителната мрежа с 3 701 481 м3/год. за агломерациите, в които ще се извършат инвестициите;

*Канализация:

 • Осигуряване на необходимите условия за повишаване нивото на присъединеност на генерираното натоварване: замърсителни товари, свързани към канализационната мрежа / общо генерирано натоварване (ДПГОВ, член 2(5) ще се повиши както следва: o за агломерация Враца – от 99.3% на 99.6%

o за агломерация Козлодуй – от 77% на 99.5%

o за агломерация Бяла Слатина – от 80% на 100%

o за агломерация Мездра – от 98.5% на 99.7%

 • Намаляване на количеството на инфилтрираните и ексфилтрираните отпадъчни води на вход ПСОВ;
 • Намаляване на замърсяванията, вследствие на нерегламентирани зауствания в реки и дерета на непречистени отпадъчни води.

*Пречистване на отпадъчни води:

 • Изграждане на площадка за временно съхранение на кек на ПСОВ Козлодуй, без тези действия да нарушават целостта и експлоатацията на станцията;
 • Изграждане на навес върху изсушителни полета (2бр.) за временно съхранение на обезводнена утайка на ПСОВ Враца

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма

„Околна  среда   2014-2020  г.”  Цялата  отговорност   за  съдържанието   на   документа  се  носи  от

„Водоснабдяване и канализация“ ООД- Враца и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.В помощ на нашите клиенти: