Информационен ден

Информационен ден

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца ще проведе информационен ден

 „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, в качеството си на Бенефициент, ще проведе информационен ден, организиран в рамките на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе на 21.12.2022 г. (сряда) от 11:00 ч. в Заседателната зала на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Александър Стамболийски“ № 2, ет. 4.

 

-------------------------------------------------www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Тази публикация е създадена в рамките на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“                Последни три новини:

В помощ на нашите клиенти: