Информация съгласно чл.22б, ал.2, т.16

Публикувано на 01.10.2014 г.

През месец септември 2014г. не са освобождавани гаранции за изпълнение по договори по обществени поръчки.В помощ на нашите клиенти: