Публично състезание - 00330-2020-0019 - Изпълнение на мерки за информация и комуникация на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от гр. Враца, попадащи в списъка по чл.12, ал.1 т. 1 от ЗОП

Публикувано на 08.06.2020 г.

Агенция по обществените поръчки Решение_981365 - Публикувано на 09.06.2020г. Обявление_981366 - Публикувано на 09.06.2020г. Документация - Публикувано на 09.06.2020г. Техническа спецификация - Публикувано на 09.06.2020г. Договор -проект - Публикувано на 09.06.2020г. Образци - Публикувано на 09.06.2020г. Единен наръчник на бенефициента - Публикувано на 09.06.2020г. Протокол № 1 - Публикувано на 22.04.2021г. Покана за удължаване валидност на оферта - Публикувано на 22.04.2021г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 29.04.2021г. Протокол № 2 - Публикувано на 13.05.2021г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 13.05.2021г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 28.06.2021г. Договор 18,приложения - Публикувано на 28.06.2021г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 26.01.2022г.В помощ на нашите клиенти: