Публична покана 9033922

Публикувано на 23.09.2014 г.

BG-Враца ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски" № 2, За: Снежка Петкова, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223, E-mail: vik_vratza@abv.bg, Факс: 092 660977 Място/места за контакт: ул. "Ал. Стамблийски" № 2, ст.209,210 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik.vratza.eu. Адрес на профила на купувача: http://www.vik.vratza.eu/index.php?p=news&stl=2&title=%CF%F0%EE%F4%E8%EB+%ED%E0+%EA%F3%EF%F3%E2%E0%F7%E0+%28%CF%F0%EE%F6%E5%E4%F3%F0%E8+%EF%EE+%C7%CE%CF%29. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на кабели, проводници и електротехническо оборудване за нуждите на ВиК ООД гр. Враца КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 31300000, 31600000, 31730000 Описание: Изолирани жици и кабели Електрическо оборудване Електротехническо оборудване КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съобразно нуждите на Възложителя, съгласно заявки. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 21550 BGN МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Враца NUTS: BG313 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Процедурата се обявява при две обособени позиции: 1. Доставка на кабели, проводници и консумативи към тях, съгл. Техническа спецификация № 1. 2. Електротехническо оборудване, съгл. Техническа спецификация № 2. Основните видове артикули, които ще бъдат закупувани от Възложителя по съответната обособена позиция са описани по вид в две технически спецификации - Техническа спецификация № 1 и Техническа спецификация № 2. За участие в процедурата, участниците е необходимо да представят следните документи в запечатан непрозрачен плик: 1.1. Заявление за участие – Образец № 1; 1.2. Административни данни – Образец № 2; 1.3. Декларация за приемане условията на проекто-договора. 1.4. Ценова оферта съгласно техническите изисквания - да се посочи единична цена без ДДС за 1 брой изделие, както и сумирана цена по групи. 1.5. Декларация за срок на доставка на изделията ( в свободен текст). Кандидатите могат да участват по едната или и по двете обособени позиции. За изпълнението на обществената поръчка ще се сключат отделни договори. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

  • цена – относителна тежест до 70,00 б.е. - срок на доставка – относителна тежест до 30,00 б.е. Оценката по всеки показател се изчислява, като предложението на участника се умножава по коефициент 0,7 за предложената цена и коефициент 0,3 за предложеният срок на доставка. Крайната оценка се получава от сумата от оценките по отделните показатели.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 02/10/2014 17:00 ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Всички документи към публичната покана са качени на Профила на купувача на следния адрес:http://www.vik.vratza.eu/index.php?p=news&id=1973 Отварянето на офертите ще се извърши на 03.10.2014г на адреса на управление на Възложителя, ет.4, заседателна зала , 14:00ч. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 02/10/2014 ОБРАЗЦИ: Образец № 1
/наименование на участник/ ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в обявената от “В и К” – ООД гр. Враца процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: Доставка на кабели, проводници и електротехническо оборудване за нуждите на „В и К” ООД гр. Враца ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № __ _________________________________________________ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с горепосочената процедура по реда на Глава 8а от ЗОП, Ви представяме настоящата оферта, както следва:
  1. Фирма _________________________, със седалище в гр./с/____________________ се представлява от ________________________________________________ и е регистрирана /пререгистрирана____________________________________________________________

  2. Основният предмет на дейност на фирмата е:  1. Предлаганите цени, съгласно техническата спецификация са представени в Ценовата ни оферта.

  2. Срокът на валидност на оферта ни е 180 дни от датата определена за краен срок за подаване на офертите или до сключване на договор за доставка.

Дата ______________ г ПОДПИС и ПЕЧАТ:


(име и фамилия)
(длъжност на управляващия дружеството на участника) Образец № 2 АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ Наименование на Участника: Седалище по регистрация: Точен адрес за кореспонденция Телефонен номер Факс номер Електронна поща Интернет адрес ЕИК Банкова сметка Наименование на поръчката Доставка на кабели, проводници и електротехническо оборудване за нуждите на „В и К” ООД гр. Враца ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № __ _________________________________________________ Дата на офертата До: “В и К” - Враца Правно обвързващ подпис: Печатно име __________________________ Подпис на упълномощеното лице __________________________ Образец № 3 Д Е К Л А Р А Ц И Я Долуподписаният /-ната/ _________________________________________, с л. к. № _____________, издадена на ..______ г. от МВР- _____ , в качеството ми на ___________ на ___________________________________- участник в процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: „Доставка на кабели, проводници и електротехническо оборудване за нуждите на „В и К” ООД гр. Враца“ Д Е К Л А Р И Р А М:
  1. Запознат съм с проекта за договор, приложен към Публичната покана и приемам изцяло и без възражения всички условия, заложени от Възложителя.

  2. Ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще подпиша този договор, допълнен с параметрите съгласно резултата от проведената процедура.

ДЕКЛАРАТОР: ¬ ______ ..2014 г. Образец № 4 ДО „В и К” ООД – ВРАЦА ЦЕНОВO ПРЕДЛОЖЕНИЕ от _____________________________________ - участник в процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ с предмет: „Доставка на кабели, проводници и електротехническо оборудване за нуждите на „В и К” ООД гр. Враца“ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № __ _________________________________________________ УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Представяме ви своята Ценова оферта, съдържаща единични цени /без ДДС/ в български лева съгласно Техническа спецификация за ОП № __ ______________________________________________________________________________ .____. 20 г. /ПОДПИС и ПЕЧАТ:/


/име и фамилия/
/длъжност/ Проект Д О Г О В О Р ЗА ДОСТАВКА Днес, ..2014 г. в гр. Враца между: А. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД - ВРАЦА, ЕИК 816090199, представлявано от АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ - Управител, с адрес на управление: гр. Враца, ул. “Ал. Стамболийски” № 2; за контакти: тел. - 092/661223, факс - 092/660977, наричано по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и Б._____________________________________________, ЕИК _____________, представлявано от _______________________________ – Управител, с адрес на управление: _________________________________________; за кореспонденция и контакти: __________________, тел./факс: __________, тел____________, наричано по-нататък „ДОСТАВЧИК”, от друга страна на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 318 и сл. от Търговския закон се сключи настоящият договор при следните условия: 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОСТАВЧИКЪТ приема да му доставя чрез отделни доставки кабели, проводници и електротехническо оборудване. /по-нататък: изделия/ по цени и с качество, съобразно предложената от него оферта. 1.2. Цената на доставяните изделия не може да бъде променяна. 2.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя всички видове изделия съгласно Техническата спецификация. 2.2. Доставките се извършват на отделни пратки съобразно писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 3.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да извършва доставките на изделия в срок от ____ /___/ дни от получаване на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 4.1. Доставките се извършват франко склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. Враца, ул. „Складова”, Производствена база. 4.2. Всяка доставка се придружава с необходимите сертификати за изделията, издадени от завода производител. 5.1. При констатирани видими недостатъци страните съставят констативен протокол в срок от 3 /три/ дни от датата на доставката. 5.2. Рекламациите се предявяват в срок от 10 /десет/ дни от датата на съставяне на протокола по предходната точка, като плащане по рекламираната пратка не се извършва до изясняване на случая и вземане на решение от страните. 5.3. В случай на доставяне на изделия с недостатъци, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да ги подмени с годни за употреба.
  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на отделната доставка с платежно нареждане до обслужващата го банка в срок до 30 /тридесет/ дни от датата на представяне на данъчна фактура за извършена доставка.
7.1. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не изпълни задължението си в сроковете по т. 3., той заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % /един процент/ от стойността на доставката за всеки ден на забава. 7.2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извърши плащането в срока по т. 6, той заплаща на ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на законната лихва върху сумата. 7.3. Страните могат да претендират по общия ред и за обезщетения за по-големи вреди, предизвикани от неизпълнение на задълженията по този договор.
  1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от 1 /една/ година.

  2. Действието на договора се прекратява:

9.1. с изтичане на срока му на действие; 9.2. съгласно закона; 9.3. при системно нарушаване на сроковете на доставка или доставка на некачествени изделия – едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие. 9.4. при възникване на предпоставки за провеждане на друг вид процедура по ЗОП. 10.1. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 10.2. Офертата на ДОСТАВЧИКА е неразделна част от договора. Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОСТАВЧИК:


/Ангел Престойски/ /___________________/ Obrazci_el.oborudvane - публикувани на 23.09.2014г OP1_2014_tehn_spec - публикувана на 23.09.2014г OP2_2014_tehn_spec - публикувана на 23.09.2014г Protokol -публикуван на 14.10.2014г Договор_Обособена позиция№1 - публикуван на 17.10.2014г Договор_Обособена позиция № 2 - публикуван на 22.10.2014г.В помощ на нашите клиенти: