Публично състезание 00330-2019-0011 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”

Публикувано на 29.10.2019 г.

Решение_941845 - Публикувано на 29.10.2019г. Обявление_941846 - Публикувано на 29.10.2019г. Документация - Публикувано на 29.10.2019г. Техническа спецификация - Публикувано на 29.10.2019г. Договор -проект - Публикувано на 29.10.2019г. Единен наръчник на бенефициента - Публикувано на 29.10.2019г. Образци - Публикувано на 29.10.2019г. Агенция по обществени поръчки Писмено разяснение - Публикувано на 11.11.2019г. Разяснение 2 - Публикувано на 18.11.2019г. Протокол № 2 - Публикувано на 28.02.2020г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 07.07.2020г. Протокол № 1 - Публикувано на 27.07.2020г. Протокол № 3- Публикувано на 27.07.2020г. Протокол № 4 - Публикувано на 27.07.2020г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 27.07.2020г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 15.09.2020г. Договор № 5 - Публикувано на 15.09.2020г. Техническо и ценово предложение - Публикувано на 15.09.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 14.12.2023г.В помощ на нашите клиенти: