Открита процедура 00330-2019-0007 „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”

Публикувано на 10.09.2019 г.

На 10.09.2019г. е е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”. Становище на АОП по осъществен контрол по чл.232 от ЗОП - Публикувано на 10.09.2019г. Решение_932476 - Публикувано на 12.09.2019г. Обявление_932477 - Публикувано на 12.09.2019г. Документация - Публикувано на 12.09.2019г. Техническа спецификация - Публикувано на 12.09.2019г. Проект на Договор - Публикувано на 12.09.2019г. Образци - Публикувано на 12.09.2019г. Агенция по обществени поръчки Становище КСИ - 196 - Публикувано на 26.09.2019г. Решение за прекратяване възлагането на обществена поръчка - Публикувано на 26.09.2019г. Обявление_935516 - Публикувано на 30.09.2019г.В помощ на нашите клиенти: