Публично състезание 00330-2019-0005 -„Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“

Публикувано на 19.07.2019 г.

На 31.07.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“. Решение_925496 - Публикувано на 31.07.2019г. Обявление_925500 - Публикувано на 31.07.2019г. Документация - Публикувано на 31.07.2019г. ЕЕДОП - Публикувано на 31.07.2019г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 27.08.2019г. Протокол № 1 - Публикувано на 04.10.2019г. Протокол № 2 - Публикувано на 04.10.2019г. Протокол № 3 - Публикувано на 04.10.2019г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 04.10.2019г. Обявление за възложена поръчка_945760 - Публикувано на 22.11.2019г. Договор № 145 - Публикувано на 22.11.2019г. Техническо предложение ОП № 1 - Публикувано на 22.11.2019г. Ценово предложение_ОП 1 - Публикувано на 22.11.2019г. Договор № 144 - Публикувано на 22.11.2019г. Техническо предложение ОП № 2 - Публикувано на 22.11.2019г. Ценово предложение_ОП 2 - Публикувано на 22.11.2019г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 06.12.2021г.В помощ на нашите клиенти: