СОО № 2/2019г. „Предоставяне на услуги за подготовка/разработване на документации и съпътстващи консултации във връзка с обявяване на процедурите за предвидените обществени поръчки по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД-Враца по процедура № BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

Публикувано на 11.06.2019 г.

Обява за събиране на оферти - Публикувано на 11.06.2019г. Проект на Договор - Публикувано на 11.06.2019г. Техническа спецификация - Публикувано на 11.06.2019г. Образци - Публикувано на 11.06.2019г. Информация за публикувана обява_9089091 - Публикувано на 11.06.2019г. Агенция по обществените поръчки Писмено разяснение - Публикувано на 13.06.2019г. Информация за удължаване срока за получаване на оферти_9089482 - Публикувано на 21.06.2019г. Протокол - Публикувано на 02.07.2019г. Договор № 3 - Публикувано на 01.08.2019г. Техническо предложение - Публикувано на 01.08.2019г. Ценово предложение - Публикувано на 01.08.2019г.  В помощ на нашите клиенти: