Публично състезание – 00330-2019-0001 – “Извънгаранционно обслужване на техника на “В и К” ООД гр. Враца

Публикувано на 13.02.2019 г.

На 13.02.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД гр. Враца. ” Решение за откриване на процедура_894317 - Публикувано на 13.02.2019г. Обявление_894337 - Публикувано на 13.02.2019г. ЕЕДОП - Публикувано на 13.02.2019г. Документация за общественапоръчка - Публикувано на 13.02.2019г. Агенция по обществени поръчки Решение за одобряване на обявление за изменеие или допълнителна информация_895946 - Публикувано на 20.02.2019г. Документация за общественапоръчка 2 - Публикувано на 20.02.2019г. Писмено разяснение - Публикувано на 21.02.2019г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 12.03.2019г. Протокол № 1 - Публикувано на 25.03.2019г. Протокол № 2 - Публикувано на 25.03.2019г. Протокол № 3 - Публикувано на 25.03.2019г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 25.03.2019г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 01.04.2019г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 24.04.2019г. Договор № 78 - Публикувано на 24.04.2019г. Техническо предложение - Публикувано на 24.04.2019г. Ценово предложение - Публикувано на 24.04.2019г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 27.05.2019г. Договор № 92 - Публикувано на 27.05.2019г. Техничвско предложение - Публикувано на 27.05.2019г. Ценово предложение - Публикувано на 27.05.2019г. Обявление за изпълнен договор_ОП 1 - Публикувано на 17.05.2021г. Обявление за изпълнен договор ОП 4 - Публикувано на 25.05.2021г.В помощ на нашите клиенти: