Събиране на оферти с Покана № 2 с предмет "Подмяна на водопровод и сградни водопроводни отклонения, разположени на територията на гр.Враца"

Публикувано на 12.07.2018 г.

На 12.07.2018г. е публикувана Покана за подаване на оферта, въз основа на сключено Рамково споразумение с № 90/15.06.2018г. и предмет „Строителни дейности по ремонт и/или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Враца“ по обособена позиция № 1 – „Ремонт и/или реконструкция на водопроводни мрежи на територията обслужвана от „В и К“ ООД гр.Враца“. Предметът на поканата е "Подмяна на водопровод и сградни водопроводни отклонения, разположени на територията на гр.Враца". Покана за подаване на оферти - Публикувано на 12.07.2018г. Техническа спецификация - Публикувано на 12.07.2018г. Проект Договор - Публикувано на 12.07.2018г. Декларациячл._54ал.1_т.7_ЗОП - Публикувано на 12.07.2018г. Образец Техническо и Ценово Предложение - Публикувано на 12.07.2018г. Съобщение за отлагане на заседание за отваряне на оферти - Публикувано на 23.07.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 21.09.2018г. Протокол № 2 - Публикувано на 21.09.2018г. Протокол № 3 - Публикувано на 21.09.2018г. Договор № 169 - Публикувано на 26.10.2018г. Техническо и Ценово предложение - Публикувано на 26.10.2018г. Oбявление за възложена поръчка_891946 - Публикувано на 31.01.2019г.    В помощ на нашите клиенти: