Публично състезание – 00330-2018-0004 – “Доставка на спирателна арматура - спирателни кранове, пожарни хидранти , тротоарни спирателни кранове и въздушници”

Публикувано на 16.03.2018 г.

На 16.03.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на спирателна арматура - спирателни кранове, пожарни хидранти , тротоарни спирателни кранове и въздушници”. Решение_835867 - Публикувано на 16.03.2018г. Обявление_835882 - Публикувано на 16.03.2018г. Документация за обществена поръчка - Публикувано на 16.03.2018г. Агенция по обществени поръчки Допълнително разяснение - Публикувано на 30.03.2018г. Писмено разяснение - Публикувано на 05.04.2018г. Писмено разяснение - Публикувано на 05.04.2018г. Протокол № 2 - Публикувано на 27.04.2018г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 04.06.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 12.06.2018г. Протокол № 3 - Публикувано на 12.06.2018г. Протокол № 4 - Публикувано на 12.06.2018г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 12.06.2018г. Договор № 116 - Публикувано на 02.08.2018г. Техническо предложение - Публикувано на 02.08.2018г. Ценово предложение - Публикувано на 02.08.2018г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 02.08.2018г. Обявление за изпълнен договор_989266 - Публикувано на 29.07.2020г.В помощ на нашите клиенти: