Публично състезание – 00330-2018-0001 – “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от "В и К" ООД - Враца"

Публикувано на 19.01.2018 г.

На 19.01.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от "В и К" ООД - Враца”. Решение_825427 - Публикувано на 19.01.2018 г. Обявление_825436 - Публикувано на 19.01.2018 г. Документация за обществена поръчка - Публикувано на 19.01.2018 г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 01.03.2018г. Протокол № 1 - Публикувано на 16.03.2018г. Протокол № 2 - Публикувано на 16.03.2018г. Протокол № 3 - Публикувано на 16.03.2018г. Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 16.03.2018г. Договор № 55 - Публикувано на 23.04.2018г. Техническо предложение - Публикувано на 23.04.2018г. Ценово предложение - Публикувано на 23.04.2018г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 23.04.2018г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 10.04.2019г.    В помощ на нашите клиенти: