Назад

Пряко договаряне – „Консултантски услуги за подготовка на проектно предложение до сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по по процедура № BG16M1OP002-1.016 – Изграждане на ВиК инфраструктура, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

Покана

Договор № 1

Анекс към Дог.№1

Оферта

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.