Назад

СОО № 2/2019г. „Предоставяне на услуги за подготовка/разработване на документации и съпътстващи консултации във връзка с обявяване на процедурите за предвидените обществени поръчки по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД-Враца по процедура № BG16M1OP002-1.016 – Изграждане на ВиК инфраструктура, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 11.06.2019г.

Проект на Договор – Публикувано на 11.06.2019г.

Техническа спецификация – Публикувано на 11.06.2019г.

Образци – Публикувано на 11.06.2019г.

Информация за публикувана обява_9089091 – Публикувано на 11.06.2019г.

Агенция по обществените поръчки

Писмено разяснение – Публикувано на 13.06.2019г.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти_9089482 – Публикувано на 21.06.2019г.

Протокол – Публикувано на 02.07.2019г.

Договор № 3 – Публикувано на 01.08.2019г.

Техническо предложение – Публикувано на 01.08.2019г.

Ценово предложение – Публикувано на 01.08.2019г.

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.