Назад

Събиране на оферти с Покана № 2 с предмет „Подмяна на водопровод и сградни водопроводни отклонения, разположени на територията на гр.Враца“

На 12.07.2018г. е публикувана Покана за подаване на оферта, въз основа на сключено Рамково споразумение с № 90/15.06.2018г. и предмет „Строителни дейности по ремонт и/или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Враца“ по обособена позиция № 1 – „Ремонт и/или реконструкция на водопроводни мрежи на територията обслужвана от „В и К“ ООД гр.Враца“. Предметът на поканата е „Подмяна на водопровод и сградни водопроводни отклонения, разположени на територията на гр.Враца“.

Покана за подаване на оферти – Публикувано на 12.07.2018г.

Техническа спецификация – Публикувано на 12.07.2018г.

Проект Договор – Публикувано на 12.07.2018г.

Декларациячл._54ал.1_т.7_ЗОП – Публикувано на 12.07.2018г.

Образец Техническо и Ценово Предложение – Публикувано на 12.07.2018г.

Съобщение за отлагане на заседание за отваряне на оферти – Публикувано на 23.07.2018г.

Протокол № 1 – Публикувано на 21.09.2018г.

Протокол № 2 – Публикувано на 21.09.2018г.

Протокол № 3 – Публикувано на 21.09.2018г.

Договор № 169 – Публикувано на 26.10.2018г.

Техническо и Ценово предложение – Публикувано на 26.10.2018г.

Oбявление за възложена поръчка_891946 – Публикувано на 31.01.2019г.

 

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.