Назад

Публично състезание – 00330-2020-0025 – Упражняване на авторски надзор, съглсно чл.162, ал.2 от ЗУТ във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Агенция по обществените поръчки

Решение_983510 – Публикувано на 12.06.2020г.

Обявление_983518 – Публикувано на 12.06.2020г.

Документация – Публикувано на 12.06.2020г.

ЕЕДОП– Публикувано на 12.06.2020г.

Решение – Публикувано на 05.03.2021г.

Обявление за възложена поръчка   – Публикувано на 31.03.2021г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.