Назад

Публична покана 9038228 – Извънгаранционно обслужване и поддръжка на багери-товарачи и друга техника

На 21.01.2015 г. е публикувана публична покана с ID 9038228 с предмет: “Извънгаранционно обслужване и поддръжка на багер-товарачи и друга техника, собственост на „ВиК“ ООД гр. Враца” с влагане на консуматив.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик.

Офертата трябва да съдържа попълнени и подписани/подпечатани приложените по-долу  образци.

Образци – Публикувано на 21.01.2015 г.

Публична покана_9038228 – Публикувано на 21.01.2015 г.

Техническа спецификация и образец на ценова оферта – Публикувано на 21.01.2015 г.

Методика за оценяване на предложенията – Публикувано на 21.01.2015 г.

Разяснение относно срока за изпълнение на поръчката : Следва да се има предвид, че съгласно т. 4.2 от проекто-договора, срока за изпълнение на всяка отделна заявка започва да тече от получаването на конкретната заявка.

Протокол_16.02.15 – Публикувано на 17.02.2015 г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.