Назад

Публична покана 9033578

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Враца, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2, За: инж. Милен Григоров – ръководител звено „Компютърно обслужване”, Снежка Петкова- организатор „Обществени поръчки“, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223, E-mail: vik_vratza@abv.bg, Факс: 092 660977
Място/места за контакт: ул. „Ал. Стамболийски“ № 2
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik.vratza.eu.
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.vratza.eu/index.php?p=news&stl=2&title=%CF%F0%EE%F4%E8%EB+%ED%E0+%EA%F3%EF%F3%E2%E0%F7%E0+%28%CF%F0%EE%F6%E5%E4%F3%F0%E8+%EF%EE+%C7%CE%CF%29.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на GPRS модеми – рутери и RTU – модули за нуждите на ВиК ООД гр. Враца“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32440000
Описание:
Телеметрично и терминално оборудване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съобразно нуждите на Възложителя – по заявка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38514 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставената апаратура трябва да отговаря на следните изисквания: 1. Съвместимост на доставената апаратура с „CLEAR SCADA“. 2. Разширяване и допълнителни модули към „CLEAR SCADA“, а именно: закупуване на допълнителни уеб-клиенти и актуализация на софтуера, съгласно нуждите на Възложителя. 3 Доставчикът се задължава да въведе в екплоатация доставената апаратура под „CLEAR SCADA“. Технически изисквания към контролерите: Контролерите да използват протоколите: За серийна комуникация – DNP3, IEC 60870-5-101/104 Slave, ModbusRTU, Modbus ASCII, DF1; За Ethernet – Modbus TCP, Modbus PTU в UDP, Modbus ASCII в UDP, DNP3 в TCP и DNP3 в UDP; Контролерите да притежават едновременно функциите PLC и RTU -Remote Terminal Unit (отдалечена терминална единица); Контролерите да поддържат криптиращи функции с динамично променящ се ключ AGA-12 Контролерът да има три серийни порта: Serial port COM1 – RS485 Serial port COM2 – RS232/485 Serial port COM3 – RS232 Контролерът да има конфигурируем енергоспестяващ мод – sleep mode В контролерът да могат да бъдат заредени поне 5 независими С/С++ приложения; В контролерите да има вграден конвертор 12VDC/24VDC. В контролера да има вградени три брояча за турбинни разходомери. Технически изисквания към GPRS модеми – рутери: GPRS модеми – рутери да имат следните основни характеристики: Да могат да работят в мрежите на българските мобилни оператори и поддържат функциите GPRS. Модемите да осигуряват трансперантен режим на предаване на данни. Да имат вграден комуникационнен софтуер, грижещ се за логването на модемите в мрежата и менажирането на връзките. Модемите да поддържат секюрити тунели: SSH-VPN тунел и GRE – VPN тунел, предпазващи влизането в изградената VPN мрежа от неоторизирани лица. Да могат да рутират локална Ethernet мрежа към GPRS мрежа. Да имат вграден Firewall с NAT таблици. Модемите трябва да имат 1 Ethernet порт. Технически изисквания към GPRS модеми Modbus RTU с вградени минимум 8 цифрови входа и минимум 2 цифови изхода: GPRS модемите да имат следните основни характеристики: Да могат да работят в мрежите на българските мобилни оператори и поддържат функциите GPRS. Модемите да осигуряват трансперантен режим на предаване на данни. Да имат вграден комуникационнен софтуер, грижещ се за логването на модемите в мрежата и менажирането на връзките Модемите да поддържат секюрити тунели: SSH-VPN тунел и GRE – VPN тунел, предпазващи влизането в изградената VPN мрежа от неоторизирани лица. Модемите трябва да имат 2 RS 232, 1 RS 485/422 и 1 Ethernet порта. Да могат да рутират локална Ethernet мрежа към GPRS мрежа. Да имат вграден Firewall с NAT таблици. Модемите трябва да бъдат Modbus gateway master/slave и дa конвертират Modbus RTU към Modbus TCP. Модемите трябва да имат вградени в тях минимум 8 цифрови входа (броячи) и минимум 2 цифрови изхода работещи под Modbus TCP. необходими документи и показатели за комплексна оценка на предложенията: За участие в процедурата, участниците е необходимо да представят следните документи: 1.1. Заявление за участие – Образец № 1; 1.2. Административни данни – Образец № 2; 1.3. Декларация за приемане условията на проекто-договора. 1.4. Ценова оферта съгласно техническите изисквания – да се посочи единична цена без ДДС за 1 брой контролер, 1 брой GPRS модем – рутер, 1 брой GPRS модем Modbus RTU с вградени минимум 8 цифрови входа и минимум 2 цифови изхода. В Профила на купувача ще бъдат публикувани образците към публичната покана и техническата спецификация. Постъпилите оферти ще се оценяват по методиката на най-ниска цена.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

инж. Милен Григоров – 0889000716

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/09/2014

Dokumenti – OBRAZCI

tehn. specifikaciq

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Отварянето на постъпилите оферти се извършва по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето е на 24.09.2014г. -08:30ч.- Административна сграда на ВиК ООД гр. Враца, Заседателна зала, ет.4, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2, гр. Враца.

Protokol_13.10 – публикуван на 13.10.2014г

Договор – публикуван на 24.10.2014г

This entry was posted in Архив - процедури по ЗОП, Профил на купувача. Bookmark the permalink.

Comments are closed.