Назад

Открита процедура – 00330-2020-0024 – Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Агенция по обществените поръчки

Решение_983019 – Публикувано на 15.06.2020г.

Обявление 983023 – Публикувано на 15.06.2020г.

Документация – Публикувано на 15.06.2020г.

Образец КСС Липница– Публикувано на 15.06.2020г.

Образец КСС Малорад – Публикувано на 15.06.2020г.

разрешително за строеж-с.Липница, община Мизия

разрешение за строеж – с.Малорад, община Борован

ЕЕДОП – Публикувано на 15.06.2020г.

РАБОТЕН ПРОЕКТ – с.Липница – Публикувано на 15.06.2020г.

РАБОТЕН ПРОЕКТ – с.Малорад – Публикувано на 15.06.2020г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – Публикувано на 29.06.2020г.

Документация 2 – Публикувано на 29.06.2020г.

Писмено разяснение № 1 – Публикувано на 16.07.2020г.

Писмено разяснение № 2 – Публикувано на 17.07.2020г.

Писмено разяснение № 3 – Публикувано на 24.07.2020г.

Протокол № 1 – Публикувано на 01.12.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 17.03.2021г.

Протокол № 2 – Публикувано на 12.04.2021г.

Протокол № 3 – Публикувано на 12.04.2021г.

Доклад – Публикувано на 12.04.2021г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 12.04.2021г.

Договор ОП № 1 – Публикувано на 21.06.2021г.

Договор ОП № 2 – Публикувано на 21.06.2021г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 21.06.2021г.

Tехническо предложение_Part1_Part2 -Публикувано на 21.06.2021г.

Календарен план график ОП 1 – Публикувано на 21.06.2021г.

Tехническо предложение_ОП 2_Part1_Part2 _Part3 – Публикувано на 21.06.2021г.

Календарен план график ОП 2_Part1 Part2_Part3_Part4_Part5Part6 Part7 – Публикувано на 21.06.2021г.

Ценово предложение ОП 1 – Публикувано на 21.06.2021г.

Ценово предложение ОП 2 – Публикувано на 21.06.2021г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.