Назад

Открита процедура – 00330-2020-0022 – Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Агенция по обществените поръчки

Решение_982210 – Публикувано на 15.06.2020г.

Обявление_982211 – Публикувано на 15.06.2020г.

Документация – Публикувано на 15.06.2020г.

ЕЕДОП – Публикувано на 15.06.2020г.

ПРОТОКОЛ № 1 – Публикувано на 22.12.2020г.

Покана за удължаване валидност на оферта – Публикувано на 28.05.2021г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 04.06.2021г.

Искане за писмена обосновка № 1 – Публикувано на 10.06.2021г.

Искане за писмена обосновка № 2 – Публикувано на 10.06.2021г.

Протокол № 2 – Публикувано на 22.06.2021г.

Протокол № 3 – Публикувано на 22.06.2021г.

Решение – Публикувано на 22.06.2021г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.