Назад

Открита процедура – 00330-2020-0018 – Консултантски услуги за управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Агенция по обществените поръчки

Решение_981322 – Публикувано на 11.06.2020г.

Обявление_981327 – Публикувано на 11.06.2020г.

Документация – Публикувано на 11.06.2020г.

ЕЕДОП – Публикувано на 11.06.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 10.12.2020г.

Протокол № 1 – Публикувано на 15.01.2021г.

Протокол № 2 – Публикувано на 15.01.2021г.

Доклад – Публикувано на 15.01.2021г.

Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 15.01.2021г.

Обявление за възложена поръчка – Публикувано на 22.02.2021г.

Договор и приложения – Публикувано на 22.02.2021г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.