Нормативна база

 1. OБЩИ УСЛОВИЯ от 2014г. – За предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от област Враца
 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ_09.06.2006г- За предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от област Враца
 3. НАРЕДБА № 4 на МРРБ от 2004г. – За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
 4. НАРЕДБА № 2 на МРРБ от 2005г. – За проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
 5. НАРЕДБА №4 на МРРБ от 2005г. – За проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
 6. НАРЕДБА №8 на МРРБ 1999г – За правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
 7. НАРЕДБА№9 на МЗ от2001г. – За качеството на водата, предназначена запитейно-битови цели
 8. НАРЕДБА, приета с ПМС № 239/2003г – За средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
 9. НАРЕДБА №РД-02-20-8 на МРРБ от 2013г. – Запроектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
 10. Закон за устройство на територията
 11. Закон за Водите
 12. Закон за защита на класифицираната инормация
 13. Закон за обществените поръчки_14_05_2014
 14. ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВиК-услуги
 15. Закон за измерванията
 16. НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВиК-услуги
 17. Харта на клиента
 18. Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа
Назад

Comments are closed.