Нормативна база

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ – За предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от област Враца
 2. НАРЕДБА № 4 на МРРБ от 2004г. – За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
 3. НАРЕДБА № 2 на МРРБ от 2005г. – За проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
 4. НАРЕДБА №4 на МРРБ от 2005г. – За проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
 5. НАРЕДБА №8 на МРРБ 1999г – За правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
 6. НАРЕДБА№9 на МЗ от2001г. – За качеството на водата, предназначена запитейно-битови цели
 7. НАРЕДБА, приета с ПМС № 239/2003г – За средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
 8. НАРЕДБА №РД-02-20-8 на МРРБ от 2013г. – Запроектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
 9. Закон за устройство на територията
 10. Закон за Водите
 11. Закон за защита на класифицираната инормация
 12. Закон за обществените поръчки_14_05_2014
 13. ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВиК-услуги
 14. Закон за измерванията
 15. НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВиК-услуги
 16. Харта на клиента
 17. Политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа
 18. Етичен кодекс на В и К ООД Враца
Назад

Comments are closed.