Назад

Информация за подписан договор по процедура BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца“по ОПОС 2014-2020

На 03.07.2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца подписа Административен договор Д-034-56 от 03.07.2019 г. с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“.

Бенефициент: „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца

Проект: BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца“

 Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 36 347 360,66 лева,

от които 30 895 256,55 лева финансиране от Кохезионния фонд

5 452 104,11 лева  Национално съфинансиране

Срокът за изпълнение на проекта е 49 месеца

информация за BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца“

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.