Публикации: Процедури по ЗОП

СОО № 3/2020 – „Разработване и внедряване на информационна система за управление на информация свързана с хода на делата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 12.06.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 12.06.2020г. Методика за оценка – Публикувано на 12.06.2020г. Договор -проект – Публикувано на 12.06.2020г. Образци за попълване – Публикувано на 12.06.2020г. Информация за удължаване срока за … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2020-0025 – Упражняване на авторски надзор, съглсно чл.162, ал.2 от ЗУТ във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Агенция по обществените поръчки Решение_983510 – Публикувано на 12.06.2020г. Обявление_983518 – Публикувано на 12.06.2020г. Документация – Публикувано на 12.06.2020г. ЕЕДОП– Публикувано на 12.06.2020г. Решение – Публикувано на 05.03.2021г. Обявление за възложена поръчка   – Публикувано на 31.03.2021г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Открита процедура – 00330-2020-0024 – Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Агенция по обществените поръчки Решение_983019 – Публикувано на 15.06.2020г. Обявление 983023 – Публикувано на 15.06.2020г. Документация – Публикувано на 15.06.2020г. Образец КСС Липница– Публикувано на 15.06.2020г. Образец КСС Малорад – Публикувано на 15.06.2020г. разрешително за строеж-с.Липница, община Мизия разрешение за … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публино състезание – 00330-2020-0023 – “ Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежата“

Агенция по обществените поръчки Решение_982708 – Публикувано на 11.06.2020г. Обявление_982712 – Публикувано на 11.06.2020г. Документация – Публикувано на 11.06.2020г. Договор – проект – Публикувано на 11.06.2020г. Образци – Публикувано на 11.06.2020г. Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Открита процедура – 00330-2020-0022 – Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Агенция по обществените поръчки Решение_982210 – Публикувано на 15.06.2020г. Обявление_982211 – Публикувано на 15.06.2020г. Документация – Публикувано на 15.06.2020г. ЕЕДОП – Публикувано на 15.06.2020г. ПРОТОКОЛ № 1 – Публикувано на 22.12.2020г. Покана за удължаване валидност на оферта – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Открита процедура – 00330-2020-0021 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

Агенция по обществените поръчки Решение_982002 – Публикувано на 15.06.2020г. Обявление_982004 – Публикувано на 15.06.2020г. Документация – Публикувано на 15.06.2020г. ЕЕДОП – Публикувано на 15.06.2020г. Протокол № 1 – Публикуван на 11.11.2020г. Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публино състезание – 00330-2020-0020 – „Застрахователни услуги“

Агенция по обществените поръчки Решение_981945 – Публикувано на 10.06.2020г. Обявление_981946 – Публикувано на 10.06.2020г. Документация – Публикувано на 10.06.2020г. Договор – проект – Публикувано на 10.06.2020г. Образци – Публикувано на 10.06.2020г. Съобщение за отваряне на ценови параметри – Публикувано на 03.11.2020г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

СОО № 2 – „Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор“

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 09.06.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 09.06.2020г. Договор – проект – Публикувано на 09.06.2020г. Декларации-Образец – Публикувано на 09.06.2020г. Образец-на-оферта – Публикувано на 09.06.2020г. Информация за публикувана обява Информация за удължаване на първоначалния срок … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2020-0019 – Изпълнение на мерки за информация и комуникация на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от гр. Враца, попадащи в списъка по чл.12, ал.1 т. 1 от ЗОП

Агенция по обществените поръчки Решение_981365 – Публикувано на 09.06.2020г. Обявление_981366 – Публикувано на 09.06.2020г. Документация – Публикувано на 09.06.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 09.06.2020г. Договор -проект – Публикувано на 09.06.2020г. Образци – Публикувано на 09.06.2020г. Единен наръчник на бенефициента … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Открита процедура – 00330-2020-0018 – Консултантски услуги за управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Агенция по обществените поръчки Решение_981322 – Публикувано на 11.06.2020г. Обявление_981327 – Публикувано на 11.06.2020г. Документация – Публикувано на 11.06.2020г. ЕЕДОП – Публикувано на 11.06.2020г. Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 10.12.2020г. Протокол № 1 – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |