Публикации: Процедури по ЗОП

Открита процедура 00330-2019-0010 „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”

Решение_938778 – Публикувано на 17.10.2019г. Обявление_938781 – Публикувано на 17.10.2019г. Документация – Публикувано на 17.10.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Публикувано на 17.10.2019г. Договор -проект – Публикувано на 17.10.2019г. Образци – Публикувано на 17.10.2019г. Aгенция по обществени поръчки    

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Пряко договаряне – 00330-2019-0009 – “Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, при продажба на ел. енергия за обекти на “ВиК” ООД Враца

Решение_937866 – Публикувано на 09.10.2019г. Обекти – Публикувано на 09.10.2019г. Агенция по обществени поръчки

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Открита процедура – 00330-2019-0008 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

Решение_934722 – Публикувано на 24.09.2019г. Обявление_934727 – Публикувано на 24.09.2019г. Документация– Публикувано на 24.09.2019г. espd-request Агенция по обществени поръчки Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация_937490 – Публикувано на 10.10.2019г. Документация 2 – Публикувана на 10.10.2019г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Открита процедура 00330-2019-0007 „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”

На 10.09.2019г. е е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 4/2019г. “Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца”

На 14.08.2019г. е публикуна Обява за събиране на оферти с предмет: “Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца”. Обява за събиране на оферти – Публикувана на 14.08.2019г. Техническа спецификация – Публикувана на 14.08.2019г. Договор-проект – Публикувана на 14.08.2019г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание 00330-2019-0006 – “Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи”

На 09.08.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи”. Решение_927227 – Публикувано на 09.08.2019г. Обявление_927228 – Публикувано на 09.08.2019г. Документация – Публикувано на 09.08.2019г. ЕЕДОП – Публикувано на 09.08.2019г. Агенция по обществените … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 3/2019г. “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

На 08.08.2019г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”. Обява за събиране на оферти – Публикувано на 08.08.2019г. Техническа-спецификация – Публикувано на 08.08.2019г. Образец-на-оферта – Публикувано на 08.08.2019г. Декларации-Образец – Публикувано на 08.08.2019г. Договор – проект – Публикувано на 08.08.2019г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание 00330-2019-0005 -„Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“

На 31.07.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“. Решение_925496 – Публикувано на 31.07.2019г. Обявление_925500 – Публикувано на 31.07.2019г. Документация – Публикувано на 31.07.2019г. ЕЕДОП – Публикувано на 31.07.2019г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание 00330-2019-0004 „Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца“

На 10.07.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца“ Решение_921431 – Публикувано на 10.07.2019г. Обявление_921432 – Публикувано на 10.07.2019г. Документация за обществена поръчка – Публикувано … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

СОО № 2/2019г. „Предоставяне на услуги за подготовка/разработване на документации и съпътстващи консултации във връзка с обявяване на процедурите за предвидените обществени поръчки по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД-Враца по процедура № BG16M1OP002-1.016 – Изграждане на ВиК инфраструктура, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 11.06.2019г. Проект на Договор – Публикувано на 11.06.2019г. Техническа спецификация – Публикувано на 11.06.2019г. Образци – Публикувано на 11.06.2019г. Информация за публикувана обява_9089091 – Публикувано на 11.06.2019г. Агенция по обществените поръчки Писмено разяснение – Публикувано на 13.06.2019г. Информация за удължаване срока за … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |