Публикации: Процедури по ЗОП

Пряко договаряне 00330-2019-0003 “Извънгаранционно обслужване на техника на “ВиК” ООД Враца”

Решение_906595 – Публикувано на 09.04.2019г. Покана – Публикувано на 09.04.2019г. Протокол № 1 – Публикувано на 15.04.2019г. Доклад – Публикувано на 15.04.2019г. Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 15.04.2019г. Обявление за възложена поръчка_9209830 – Публикувано на 02.05.2019г. Договор № 84 – Публикувано на 02.05.2019г. Техническо предложение ОП 1 – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП

Обобщена информация по чл.230,ал1,т.7 от ЗОП – Публикувано на 29.03.2019г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2019-0002 – “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД Враца

На 26.02.2019 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД – Враца”. Решение_897303 – Публикувано на 26.02.2019г. Обявление_897307 – Публикувано на 26.02.2019г. Документация за обществена поръчка – Публикувано … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2019-0001 – “Извънгаранционно обслужване на техника на “В и К” ООД гр. Враца

На 13.02.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД гр. Враца. ” Решение за откриване на процедура_894317 – Публикувано на 13.02.2019г. Обявление_894337 – Публикувано на 13.02.2019г. ЕЕДОП – Публикувано на 13.02.2019г. Документация … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 1/2019г. “Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали”

На 22.01.2019г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали”. Обява за събиране на оферти – Публикувано на 22.01.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 22.01.2018г. договор-проект – Публикувано на 22.01.2018г. Образци – Публикувано на 22.01.2018г. Информация за публикувана … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1 т.1 от ЗОП с предмет “Извършване на лабораторни услуги-анализи на 63 бр. проби от питейни води по радиологични показатели”

Покана за представяне на оферта – Публикувано на 27.12.2018г. Договор-проект – Публикувано на 27.12.2018г. Образци – Публикувано на 27.12.2018г. Протокол № 1 – Публикувано на 06.02.2019г. Договор № 24 – Публикувано на 11.02.2019г. Техническо и Ценово предложение – Публикувано на 11.02.2019г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Договаряне без предварителна покана за участие – 00330-2018-0011 – „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

На 27.11.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“. Решение за откриване на процедура_880542 – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1 т.1 от ЗОП с предмет “Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води”

На 16.11.2018г. е публикувана Покана до определен изпълнител по реда на чл.191, ал.1, т. 1 от ЗОП с предмет: “Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води”. Покана по чл.191,ал.1, т.1 от ЗОП – Публикувано на 16.11.2018г. Договор … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 9/2018г. “Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води”

На 25.10.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Извършване на лабораторни услуги – анализи на проби от питейни води”. Обява за събиране на оферти – Публикувано на 25.10.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 25.10.2018г. Образец оферта – Публикувано на 25.10.2018г. Договор-проект – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 8/2018г. “Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води”

На 22.10.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води”. Обява за събиране на оферти – Публикувано на 22.10.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 22.10.2018г. Образец на оферта – Публикувано на 22.10.2018г. Договор … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |