Публикации: Профил на купувача

Пряко договаряне – 00330-2018-0008 – “Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, при продажба на ел. енергия за обекти на “ВиК” ООД Враца

Решение за откриване на процедура – Публикувано на 23.08.2018г. Списък на обектите – Публикувано на 23.08.2018г. Агенция по обществени поръчки Информация за възложена поръчка_873429 – Публикувано на 16.10.2018г. Договор № 152 – Публикувано на 16.10.2018г. Договор № 153 – Публикувано на 16.10.2018г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Открита процедура – 00330-2018-0007 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

На 17.08.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“. Решение за откриване на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2018-0006 – “Доставка на товарен автомобил – самосвал”

На 06.08.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на товарен автомобил – самосвал”. Решение_861329 – Публикувано на 06.08.2018г. Обявление_861346 – Публикувано на 06.08.2018г. Документация за обществена поръчка – Публикувано на 06.08.2018г. espd-request – Публикувано на 06.08.2018г. Агенция по … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с Покана № 2 с предмет “Подмяна на водопровод и сградни водопроводни отклонения, разположени на територията на гр.Враца”

На 12.07.2018г. е публикувана Покана за подаване на оферта, въз основа на сключено Рамково споразумение с № 90/15.06.2018г. и предмет „Строителни дейности по ремонт и/или реконструкция на водопроводни мрежи на територията на област Враца“ по обособена позиция № 1 – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 4/2018г. “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

На 11.07.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор” Обява за събиране на оферти – Публикувано на 11.07.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 11.07.2018г. Декларации – Образец – Публикувано на 11.07.2018г. Договор проект – Публикувано на 11.07.2018г. Образец … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 3/2018г. “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

На 13.06.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор” Обява за събиране на оферти – Публикувано на 13.06.2018г. Образец на оферта – Публикувано на 13.06.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 13.06.2018г. Договор проект – Публикувано на 13.06.2018г. Декларации … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Пряко договаряне – 00330-2018-0005 – “Доставка на горива за нуждите на “В и К” ООД – Враца”

На 28.05.2018 г. е открита процедура Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на горива за нуждите на “В и К” ООД – Враца” Решение за откриване на на процедура – Публикувано на 28.05.2018г. Обявление за възлож. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 2/2018 г. „Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на „В и К“ ООД – Враца“

На 23.04.2018 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на „В и К“ ООД – Враца“. Обява за събиране на оферти -Публикувано на 23.04.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 23.04.2018г. Договор проект – Публикувано на 23.04.2018г. Образец-оферта – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП

Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП – Публикувано на 22.03.2018г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2018-0004 – “Доставка на спирателна арматура – спирателни кранове, пожарни хидранти , тротоарни спирателни кранове и въздушници”

На 16.03.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на спирателна арматура – спирателни кранове, пожарни хидранти , тротоарни спирателни кранове и въздушници”. Решение_835867 – Публикувано на 16.03.2018г. Обявление_835882 – Публикувано на 16.03.2018г. Документация за обществена … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |