Публикации: Профил на купувача

Публично състезание 00330-2019-0005 -„Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“

На 31.07.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на логери, водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане“. Решение_925496 – Публикувано на 31.07.2019г. Обявление_925500 – Публикувано на 31.07.2019г. Документация – Публикувано на 31.07.2019г. ЕЕДОП – Публикувано на 31.07.2019г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание 00330-2019-0004 „Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца“

На 10.07.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца“ Решение_921431 – Публикувано на 10.07.2019г. Обявление_921432 – Публикувано на 10.07.2019г. Документация за обществена поръчка – Публикувано … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

СОО № 2/2019г. „Предоставяне на услуги за подготовка/разработване на документации и съпътстващи консултации във връзка с обявяване на процедурите за предвидените обществени поръчки по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД-Враца по процедура № BG16M1OP002-1.016 – Изграждане на ВиК инфраструктура, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 11.06.2019г. Проект на Договор – Публикувано на 11.06.2019г. Техническа спецификация – Публикувано на 11.06.2019г. Образци – Публикувано на 11.06.2019г. Информация за публикувана обява_9089091 – Публикувано на 11.06.2019г. Агенция по обществените поръчки Писмено разяснение – Публикувано на 13.06.2019г. Информация за удължаване срока за … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Пряко договаряне – “Изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на проекта със съществените изисквания на строежите в България”

Договор № 2 Оферта    

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Пряко договаряне 00330-2019-0003 “Извънгаранционно обслужване на техника на “ВиК” ООД Враца”

Решение_906595 – Публикувано на 09.04.2019г. Покана – Публикувано на 09.04.2019г. Протокол № 1 – Публикувано на 15.04.2019г. Доклад – Публикувано на 15.04.2019г. Решение за определяне на изпълнител – Публикувано на 15.04.2019г. Обявление за възложена поръчка_9209830 – Публикувано на 02.05.2019г. Договор № 84 – Публикувано на 02.05.2019г. Техническо предложение ОП 1 – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП

Обобщена информация по чл.230,ал1,т.7 от ЗОП – Публикувано на 29.03.2019г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2019-0002 – “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД Враца

На 26.02.2019 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД – Враца”. Решение_897303 – Публикувано на 26.02.2019г. Обявление_897307 – Публикувано на 26.02.2019г. Документация за обществена поръчка – Публикувано … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Пряко договаряне – “Консултантски услуги за подготовка на проектно предложение до сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по по процедура № BG16M1OP002-1.016 – Изграждане на ВиК инфраструктура, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

Покана Договор № 1 Оферта

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2019-0001 – “Извънгаранционно обслужване на техника на “В и К” ООД гр. Враца

На 13.02.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД гр. Враца. ” Решение за откриване на процедура_894317 – Публикувано на 13.02.2019г. Обявление_894337 – Публикувано на 13.02.2019г. ЕЕДОП – Публикувано на 13.02.2019г. Документация … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 1/2019г. “Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали”

На 22.01.2019г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали”. Обява за събиране на оферти – Публикувано на 22.01.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 22.01.2018г. договор-проект – Публикувано на 22.01.2018г. Образци – Публикувано на 22.01.2018г. Информация за публикувана … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |