Публикации: Профил на купувача

Публично състезание 00330-2020-0008 – „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – ПСОВ, по две обособени позиции”

Решение_970860 – Публикувано на 02.04.2020г. Обявление_970865 – Публикувано на 02.04.2020г. Документация – Публикувано на 02.04.2020г. Изисквания и образци обособена позиция № 1 – Публикувано на 02.04.2020г. Изисквания и образци обособена позиция № 2 – Публикувано на 02.04.2020г. Проект на договор – Публикувано на 02.04.2020г. Мотиви – Публикувано на 02.04.2020г. Агенция по обществените поръчки

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП

Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП – Публикувана на 31.03.2020г.

Posted in Профил на купувача |

Открита процедура – 00330-2020-0007 – “Доставка на тръби, фитинфи и фасонни части за нуждите на “В и К” ООД гр.Враца”

Решение_965578 – Публикувано на 19.03.2020г. Обявление_965580 – Публикувано на 19.03.2020г. Д О К У М Е Н Т А Ц И Я –  Публикувано на 19.03.2020г. Техническа спецификация – ОП № 1 – Публикувано на 19.03.2020г. Техническа спецификация – ОП № 2 Образци – Публикувано на 19.03.2020г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2020-0006 – “Доставка на помпи за нуждите на “В и К” ООД гр.Враца”

Решение_964262 – Публикувано на 10.03.2020г. Обявление_964263 – Публикувано на 10.03.2020г. Документация – Публикувано на 10.03.2020г. Образци – Публикувано на 10.03.2020г. Агенция по обществени поръчки

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2020-0005 – “Доставка на инертни материали-трошен камък 0/63”

Решение_962883 – Публикувано на 02.03.2020г. Обявление_962890 – Публикувано на 02.03.2020г. Документация – Публикувано на 02.03.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 02.03.2020г. Образци – Публикувано на 02.03.2020г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови параметри – Публикувано на 25.03.2020г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Открита процедура – 00330-2020-0004 – „Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“

Решение_962031 – Публикувано на 28.02.2020г. Обявление_962033 – Публикувано на 28.02.2020г. Договор – проект – Публикувано на 28.02.2020г. Документация – Публикувано на 28.02.2020г. Мотиви по чл231,ал.5 от ЗОП – Публикувано на 28.02.2020г. Техническо задание и образци за обособена позиция № 1 – Публикувано на 28.02.2020г. Техническо задание и образци за обособена … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Прякодоговаряне – 00330-2020-0003 – “Доставка на горива за нуждите на “В и К” ООД гр.Враца”

Решение за откриване на процедура – Публикувано на 19.02.2020г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

СОО № 1 – “Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали”

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 07.02.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 07.02.2020г. Образци – Публикувано на 07.02.2020г. Информация за публикувана в профила на купувача информация_9096246 – Публикувано на 07.02.2020г. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти – Публикувано  на 17.02.2020г. Протокол – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание 00330-2020-0002 – “Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на “В и К” ООД – Враца”

Решение_958388 – Публикувано на 05.02.2020г. Обявление_958397 – Публикувано на 05.02.2020г. Документация – Публикувано на 05.02.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 05.02.2020г. Образци – Публикувано на 05.02.2020г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 02.03.2020г.  

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2020-0001 – “Доставка на жиба, водовземни и аварийни скоби, фланцови съединения и преходи”

Решение_956328 – Публикувано на24.01.2020г. Обявление_956330 – Публикувано на 24.01.2020г. Документация – Публикувано на 24.01.2020г. Образец № 2 ЕЕДОП – Публикувано на 24.01.2020г. Образци – Публикувано на 24.01.2020г. Агенция по обществени поръчки Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – Публикувано на 31.01.2020г. Документация 2 – Публикувано … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |