Работно посещение

Прочети относно На двудневно работно посещение бяха представители на Европейската комисия, МРРБ и МОСВ в гр. Враца.

На двудневно работно посещение бяха представители на Европейската комисия, МРРБ и МОСВ в гр. Враца.

На двудневно работно посещение бяха представители на Европейската комисия, МРРБ и МОСВ в гр. Враца. Част от визитата им включваше инспекция на изпълнението на строително-монтажните дейности на градската ВиК мрежа, които се осъществяват по проект на ВиК Враца и посещение на експлоатираната от дружеството пречиствателна станция.

Проверяващите изразиха особено задоволство от това, което виждат като изпълнение на проекта на ВиК Враца, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и също така дадоха висока оценка за правилната експлоатация на пречиствателната станция и постигнатите показателите за качество на пречистената  вода.

––––––––––––––––-www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Тази публикация е създадена в рамките на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“        Последни три новини:

В помощ на нашите клиенти: