ВиК Враца ООД - запазен знак
Начало » Новина » „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца проведе официална церемония „Рязане на лента“

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца проведе официална церемония „Рязане на лента“

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца проведе официална церемония „Рязане на лента“

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца проведе официална церемония „Рязане на лента“

 

На  17.10.2023 г. от 11:30 ч. в гр. Мездра се проведе официална церемония „Рязане на лента“. Събитието бе организирано от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, в рамките на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда“ 2014-2020г.

Проектът е на обща стойност 56 928 620,05 лв.

На мероприятието присъстваха областният управител на област Враца - г-жа Надя Донкинска, г-н Владимир Бибов – член на управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, представители на общините Мездра и Бяла Слатина, изпълнители на строителните обекти по проекта, гости, медии.

По време на събитието бяха представени изпълнените по проекта дейности и постигнатите резултати.

Реализацията на проекта цели намаляване на здравния риск за населението, подобряване качеството на живот и повишаване нивото на предоставяните ВиК услуги. Чрез развитие на ВиК инфраструктурата ще се постигне съответствие с европейското и национално законодателство в сектора.

 

-------------------------------------------------www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Тази публикация е създадена в рамките на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“                

 Последни три новини:

В помощ на нашите клиенти: