Съобщение

Съобщение

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца

Във връзка с високите летни температури през последните дни и силно намаления дебит на някои водоизточници, призоваваме нашите потребители на територията на област Враца да предприемат своевременни мерки при ползването на вода, предназначена за питейно битови нужди. Необходимо е да се ограничи поливането на селскостопански насаждения, миене на техника и автомобили и др.
Мерките, които трябва да се предприемат са превантивни, с цел да се избегнат затруднения при подаване на вода за нуждите на населението, тъй като ВиК мрежите не са оразмерени за напояване.
Ползването на водата за питейно-битови нужди от населението има предимство пред ползването й за други цели.Последни три новини:

В помощ на нашите клиенти: