ВиК Враца ООД - запазен знак
Начало » Новина » Съобщение от 29.07.2022г. за нови цени на ВиК услуги

Съобщение от 29.07.2022г. за нови цени на ВиК услуги

от 01.08.2022г - нови цени

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

                   „В и К“ ООД гр. Враца уведомява своите потребители, че съгласно чл.20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, публикува утвърдени с Решение № БП-Ц-16 от 29.07.2022г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, следните цени на водоснабдителните и канализационните услуги предоставяни от дружеството:

 

1.Цена на услугата доставяне на вода на потребителите……………….....2,184лв./куб.м.

2.Цена на услугата отвеждане на отпадъчни води……………………......…0,351лв./куб.м.

3.Цена на услугата пречистване на отпадъчни води за:

                   Битови и приравнени към тях потребители………………………0,582лв./куб.м.

                   Промишлени и други стопански потребители

                            степен на замърсяване 1…………………………………..…0,891лв./куб.м.

                            степен на замърсяване 2……………………………………..0,951лв./куб.м.

                            степен на замърсяване 3……………………………………..1,176лв./куб.м.

4.Цена на услугата доставяне на вода на друг В и К оператор……….....…0,229лв./куб.м.

5. Цена на услугата доставяне на вода с непитейни качества…………......2,231лв./куб.м.

                    Утвърдените цени са без ДДС.

                     Утвърдените цени са в сила от 01.08.2022г.

                       Последни три новини:

В помощ на нашите клиенти: