ВиК Враца ООД - запазен знак
Начало » Новина » Предложение за изменение на цените на ВиК услугите

Предложение за изменение на цените на ВиК услугите

Нови цени ВиК услуги

 


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изменение цените на В и К услуги, предоставяни

от „В и К“ ООД гр. Враца

                На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги и предложения за утвърждаване Бизнес план на дружеството за периода 2022г.-2026г., разработен съгласно изискванията на Комисията за енергийно и водно регулиране/КЕВР/, както и във връзка с увеличените цени на ел. енергията, материалите и разходите за амортизации в следствие въвеждането в експлоатация на нови ПСОВ, разширенията и подмяната на В и К мрежата и намалените водни количества , „В и К“ ООД гр. Враца уведомява своите потребители , че ще внесе в КЕВР предложение за изменение на цените  на В и К услугите , определени по методиката на КЕВР.

                Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги, без ДДС са както следва:

 

„В и К“ ООД гр. Враца

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

лв./куб.м

лв./куб.м

лв./куб.м

лв./куб.м

лв./куб.м

1

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС “Смесена“

2,184

2,361

2,546

2,708

2,836

2

Цена за услугата отвеждане на отпадъчни и дъждовни води

0,351

0,401

0,451

0,491

0,536

3

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води за битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

0,637

0,671

0,714

0,758

0,837

4

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители със степен на  замърсяване

0,976

1,028

1,094

1,161

1,282

5

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсяване

1,042

1,098

1,168

1,240

1,370

6

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсяване

1,288

1,357

1,444

1,533

1,693

7

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества

2,231

2,316

2,487

2,602

2,685

8

Цена за услугата доставяне на вода на друг В и К оператор - „В и К“ ООД гр. Монтана и „В и К“ ЕООД гр. София

0,229

0,246

0,264

0,284

0,304

9

Социална поносимост на цените на В и К услугите осъществявани от „В и К“ ООД гр. Враца

5,500

5,710

5,900

6,100

6,310

                Предлаганите цени на В и К услугите осъществявани от „В и К“ ООД гр. Враца са значително под социално-поносимите цени определени по методиката на КЕВР гр. София.

                Предложените цени на В и К услуги са прогнозни и предстои тяхното обсъждане, а в последствие и тяхното утвърждаване от КЕВР гр. София.

                В съответствие с действащата нормативна уредба , заявлението за утвърждаване на цени, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.

                „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца си запазва правото да прилага по-ниски от утвърдените цени за отделни В и К услуги.

 

 

 Последни три новини:

В помощ на нашите клиенти: