Процедура 00330-2014-0003

Публикувано на 24.04.2014 г.

На 24.04.2014 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на натриев хипохлорит - воден разтвор". Решение за откриване на процедура_ ID 600776 - Публикувано на 24.04.2014 г. Обявление_ID 600789 - Публикувано на 24.04.2014 г. Агенция по обществени поръчки Разяснение съгл. чл. 29_21.05.14 - Публикувано на 21.05.2014 г. Протокол № 1 - Публикувано на 28.05.2014 г. Писмо съгл. чл. 68 ал. 8 - Публикувано на 29.05.2014 г. Протокол № 2 - Публикувано на 31.05.2014 г. Писмо съгл. чл. 68, ал. 11, т. 2б - Публикувано на 31.05.2014 г. Протокол № 3 - Публикувано на 05.06.2014 г. Съобщение за отваряне на ценово предложение - Публикувано на 05.06.2014 г. Протокол № 4 - Публикувано на 06.06.2014 г. Писмо09.06.14жребий - Публикувано на 09.06.2014 г. Протокол № 5 - Публикуван на 11.06.2014 г. Решение за определяне на изпълнител_17.06.14 - Публикувано на 17.06.2014 г. КЗК_Опрделение_23.07.14 - Публикувано на 24.07.2014 г. Договор № 94_12.08.14 - Публикувано на 12.08.2014 г. Информация за сключен Договор_ID 619801 - Публикувано на 19.08.2014 г. Обявл. за приключване на дог._747741 - Публикувано на 02.09.2016 г.  В помощ на нашите клиенти: