Процедура 00330-2014-0011

Публикувано на 23.10.2014 г.

Процедура 00330-2014-0011 Обществената поръчка е с предмет „Застрахователни услуги за „Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца”. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнители на договори с такъв предмет. Обществената поръчка се възлага по две обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 – „Общо застраховане” 1.1. Застраховки на движимо и недвижимо имущество – собственост на възложителя /по условията на застраховка „Всички рискове и щети на имуществото” и застраховка „Пари в каса”/; 1.2. Застраховки отговорности /застраховка „Обща гражданска отговорност” и застраховка „Професионална отговорност по ЗУТ за обекти – първа категория”; 1.3. Застраховки, свързани с притежаването и използването на МПС /застраховка „Каско на МПС”, застраховка „Злополука на местата в МПС”, задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на машини” – строителни и земекопни машини./ 2. Обособена позиция № 2– Застраховки „Живот“             2.1. Задължителна застраховка „Трудова злополука”- съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”; 2.2. Застраховка „Злополука”; 2.3. „Рискова застраховка Живот”; 2.4. „Здравна застраховка”. Решение за откриване_ID630213 - Публикувано на 23.10.2014 г. Обявление_ID630214 - Публикувано на 23.10.2014 г. документация за участие-застраховки - Публикувано на 23.10.2014 г. Прил 1_трансф.2014 - Публикувано на 23.10.2014 г. Прил 1аспец.машиниКаско - Публикувано на 23.10.2014 г. Прил 2_ КАСКО - Публикувано на 23.10.2014 г. Прил 3_ГО_ 2014 - Публикувано на 23.10.2014 г. Агенция по обществени поръчки Разяснение_14.11.2014 - Публикувано на 14.11.2014г. Протокол № 1 -  Публикувано на 24.11.2014г Съобщение за отваряне на ценово предложение - публикувано  на 26.11.2014г - 14:35ч. Ценовото предложение ще се отвори по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 28.11.2014г от 16:00 часа  в сградата на ВиК-Враца на ул. "Ал. Стамболийски"№ 2, ет.4 - Заседателна зала. Резултатите от оценяването на офертите по показателите за оценка без цената са следните: Обособена позиция № 1 - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ Участник: ЗАД"Виктория"  Оценка по показател „Брутни технически резерви към 31.12.2014г.“ - 9,60 б.е. Оценка по показател „Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход на застрахователя за 2013г.“ - 9,71 б.е. Участник: ЗАД"Булстрад ВИГ"  Оценка по показател „Брутни технически резерви към 31.12.2014г.“ - 25,00 б.е. Оценка по показател „Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход на застрахователя за 2013г.“ - 25,00 б.е. Обособена позиция № 2 -ЗАСТРАХОВКИ "ЖИВОТ" Участник: ЗК"Уника Живот" АД Оценка по показател „Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход на застрахователя за 2013г.“ - 18,28 б.е. Оценка по показател  - "Брой допълнително покрити рискове" -20,00 б.е. Участник: ЗК "Дженерали Животозастраховане" АД Оценка по показател „Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход на застрахователя за 2013г.“ - 30,00 б.е. Оценка по показател  - "Брой допълнително покрити рискове" -12,63 б.е. Участник: ЖЗК "Съгласие"АД Оценка по показател „Дял на изплатените обезщетения спрямо премийния приход на застрахователя за 2013г.“ - 28,26 б.е. Оценка по показател  - "Брой допълнително покрити рискове" -8,42 б.е. Протокол № 2 - Публикувано на 04.12.2014г. Протокол № 3 -  Публикувано на 04.12.2014г. Протокол № 4 - Публикувано на 04.12.2014г. Протокол № 5 -  Публикувано на 04.12.2014г. Решение № 195 - Публикувано на 04.12.2014г. Договор_Обособена позиция № 1 - Публикувано на 22.12.2014 г. Договор_Обособена позиция №2 - Публикувано на 22.12.2014 г. На 23.12.2014г. са възстановени следните гаранции за участие:

  1. На ЗАД "Булстрад ВИГ" - 1335 лева,

  2. ЗК "Виктория" АД - 1335 лева,

  3. ЗАД "Уника- Живот" - 227 лева,

  4. "Дженерали Животозастраховане" АД - 227 лева,

  5. ЖЗК "Съгласие" - 227 лева.

Информация сключен договор - Публикувано на 07.01.2015г. Споразумение - Публикувано на 16.09.2015 г. Споразумение - Публикувано на 29.09.2015 г. Обявление за приключване на договор за ОП - ОП № 1_769703 - Публикувано на 27.01.2017 г. Обявление за приключване на договор за ОП - ОП № 2_769704 - Публикувано на 27.01.2017 г.В помощ на нашите клиенти: