Публично състезание - 00330-2020-0025 - Упражняване на авторски надзор, съглсно чл.162, ал.2 от ЗУТ във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Публикувано на 12.06.2020 г.

Агенция по обществените поръчки Решение_983510 - Публикувано на 12.06.2020г. Обявление_983518 - Публикувано на 12.06.2020г. Документация - Публикувано на 12.06.2020г. ЕЕДОП- Публикувано на 12.06.2020г. Решение - Публикувано на 05.03.2021г. Обявление за възложена поръчка   - Публикувано на 31.03.2021г.В помощ на нашите клиенти: