Открита процедура - 00330-2020-0024 - Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Публикувано на 11.06.2020 г.

Агенция по обществените поръчки

Решение_983019 - Публикувано на 15.06.2020г.

Обявление 983023 - Публикувано на 15.06.2020г.

Документация - Публикувано на 15.06.2020г.

Образец КСС Липница- Публикувано на 15.06.2020г.

Образец КСС Малорад - Публикувано на 15.06.2020г.

разрешително за строеж-с.Липница, община Мизия

разрешение за строеж - с.Малорад, община Борован

ЕЕДОП - Публикувано на 15.06.2020г.

РАБОТЕН ПРОЕКТ - с.Липница - Публикувано на 15.06.2020г.

РАБОТЕН ПРОЕКТ - с.Малорад - Публикувано на 15.06.2020г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 29.06.2020г.

Документация 2 - Публикувано на 29.06.2020г.

Писмено разяснение № 1 - Публикувано на 16.07.2020г.

Писмено разяснение № 2 - Публикувано на 17.07.2020г.

Писмено разяснение № 3 - Публикувано на 24.07.2020г.

Протокол № 1 - Публикувано на 01.12.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 17.03.2021г.

Протокол № 2 - Публикувано на 12.04.2021г.

Протокол № 3 - Публикувано на 12.04.2021г.

Доклад - Публикувано на 12.04.2021г.

Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 12.04.2021г.

Договор ОП № 1 - Публикувано на 21.06.2021г.

Договор ОП № 2 - Публикувано на 21.06.2021г.

Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 21.06.2021г.

Tехническо предложение_Part1_Part2 -Публикувано на 21.06.2021г.

Календарен план график ОП 1 - Публикувано на 21.06.2021г.

Tехническо предложение_ОП 2_Part1_Part2 _Part3 - Публикувано на 21.06.2021г.

Календарен план график ОП 2_Part1 Part2_Part3_Part4_Part5Part6 Part7 - Публикувано на 21.06.2021г.

Ценово предложение ОП 1 - Публикувано на 21.06.2021г.

Ценово предложение ОП 2 - Публикувано на 21.06.2021г.

Обявление за изпълнен договор за обществена поръчка - Публикувано на 24.04.2023г.В помощ на нашите клиенти: