Открита процедура - 00330-2020-0022 - Избор на консултант за осъществяване на Строителен Надзор във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Публикувано на 10.06.2020 г.

Агенция по обществените поръчки Решение_982210 - Публикувано на 15.06.2020г. Обявление_982211 - Публикувано на 15.06.2020г. Документация - Публикувано на 15.06.2020г. ЕЕДОП - Публикувано на 15.06.2020г. ПРОТОКОЛ № 1 - Публикувано на 22.12.2020г. Покана за удължаване валидност на оферта - Публикувано на 28.05.2021г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 04.06.2021г. Искане за писмена обосновка № 1 - Публикувано на 10.06.2021г. Искане за писмена обосновка № 2 - Публикувано на 10.06.2021г. Доклад - Публикувано на 22.06.2021г. Протокол № 2 - Публикувано на 22.06.2021г. Протокол № 3 - Публикувано на 22.06.2021г. Решение - Публикувано на 22.06.2021г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 09.08.2021г. Технически предложение - Публикувано на 09.08.2021г. 1Ценово предложение - Публикувано на 09.08.2021г. Обявление за изпълнен договор за обществена поръчка - Публикувано на 24.04.2023г.В помощ на нашите клиенти: