Открита процедура - 00330-2020-0018 - Консултантски услуги за управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

Публикувано на 08.06.2020 г.

Агенция по обществените поръчки Решение_981322 - Публикувано на 11.06.2020г. Обявление_981327 - Публикувано на 11.06.2020г. Документация - Публикувано на 11.06.2020г. ЕЕДОП - Публикувано на 11.06.2020г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 10.12.2020г. Протокол № 1 - Публикувано на 15.01.2021г. Протокол № 2 - Публикувано на 15.01.2021г. Доклад - Публикувано на 15.01.2021г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 15.01.2021г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 22.02.2021г. Договор и приложения - Публикувано на 22.02.2021г.В помощ на нашите клиенти: