Открита процедура 00330-2019-0010 „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”

Публикувано на 11.10.2019 г.

Решение_938778 - Публикувано на 17.10.2019г. Обявление_938781 - Публикувано на 17.10.2019г. Документация - Публикувано на 17.10.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Публикувано на 17.10.2019г. Договор -проект - Публикувано на 17.10.2019г. Образци - Публикувано на 17.10.2019г. Aгенция по обществени поръчки Писмено разяснение - Публикувано на 29.10.2019г. Протокол № 2 - Публикуван на 24.01.2020г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 21.04.2020г. Протокол № 1 - Публикувано на 14.05.2020г. Протокол № 3 - Публикувано на 14.05.2020г. Протокол № 4 - Публикувано на 14.05.2020г. Доклад - Публикувано на 14.05.2020г. Решение № 87 - Публикувано на 14.05.2020г. Обявление за възложена поръчка_987947 - Публикувано на 20.07.2020г. Договор № 4 - Публикувано на 20.07.2020г. Ценово предложение - Публикувано на 20.07.2020г. Техническо предложение 2 3 - Публикувано на 20.07.2020г.В помощ на нашите клиенти: