Публично състезание 00330-2019-0004 „Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца“

Публикувано на 10.07.2019 г.

На 10.07.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца“ Решение_921431 - Публикувано на 10.07.2019г. Обявление_921432 - Публикувано на 10.07.2019г. Документация за обществена поръчка - Публикувано на 10.07.2019г. Договор - проект - Публикувано на 10.07.2019г. Образци - Публикувано на 10.07.2019г. Агенция по обществените поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на 05.08.2019г. Протокол № 1 - Публикувано на 13.08.2019г. Протокол № 2 - Публикувано на 13.08.2019г. Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 13.08.2019г. Обявление за възложена поръчка_939398 - Публикувано на 17.10.2019г. Договор № 129 - Публикувано на 17.10.2019г. Техническо предложение - Публикувано на 17.10.2019г. Ценово предложение - Публикувано на 17.10.2019г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикувано на 19.05.2020г. Обявление за изпълнен договор - Публикувано на 20.05.2020г.В помощ на нашите клиенти: