Пазарни консултации: „Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди на ПСОВ Враца“

Публикувано на 20.06.2019 г.

Покана - Публикувана на 20.06.2019г. Техническа спецификaция - Публикувана на 20.06.2019г. Образец за ценови параметри - Публикувана на 20.06.2019г. Ценови предложенияВ помощ на нашите клиенти: