Публично състезание – 00330-2019-0002 – “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД Враца

Публикувано на 26.02.2019 г.

На 26.02.2019 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД – Враца”. Решение_897303 - Публикувано на 26.02.2019г. Обявление_897307 - Публикувано на 26.02.2019г. Документация за обществена поръчка - Публикувано на 26.02.2019г. ЕЕДОП - Публикувано на 26.02.2019г. Писмено разяснение - Публикувано на 19.03.2019г. Съобщение за отваряне на ценови предложения- Публикувано на 29.03.2019г. Протокол № 1 - Публикувано на 08.04.2019г. Протокол № 2 - Публикувано на 08.04.2019г. Протокол № 3 - Публикувано на 08.04.2019г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 08.04.2019г. Обявление за възложена поръчка_908999 - Публикувано на 24.04.2019г. Договор № 86 - Публикувано на 24.04.2019г. Техническо предложение - Публикувано на 24.04.2019г. Ценово предложение - Публикувано на 24.04.2019г. Обявление за изпълнен договор_978892 - Публикувано на 26.05.2020г.В помощ на нашите клиенти: