Пряко договаряне - "Консултантски услуги за подготовка на проектно предложение до сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по по процедура № BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

Публикувано на 18.02.2019 г.

Покана Договор № 1 Анекс към Дог.№1 ОфертаВ помощ на нашите клиенти: