Публично състезание - 00330-2018-0002 - "Доставка на помпи за нуждите на "В и К" ООД гр.Враца"

Публикувано на 15.02.2018 г.

На 15.02.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на помпи за нуждите на “В и К” ООД – Враца”. Решение 830317 - Публикувано на 15.02.2018г. Обявление 830332 - Публикувано на 15.02.2018г. Документация - Публикувано на 15.02.2018г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на Ценови предложения - Публикувано на 25.04.2018 г. Протокол № 1 - Публикувано на 15.05.2018г. Протокол № 2 - Публикувано на 15.05.2018г. Протокол № 3 - Публикувано на 15.05.2018г. Решение за определяне на изпълнител - Публикувано на 15.05.2018г. Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 20.06.2018г. Договор № 88 - Публикувано на 20.06.2018г. Техническо предложение ОП 1 - Публикувано на 20.06.2018г. Ценово предложение ОП 1 - Публикувано на 20.06.2018г. Договор № 89 - Публикувано на 20.06.2018г. Техническо предложение ОП 2 - Публикувано на 20.06.2018г. Ценово предложение ОП 2 - Публикувано на 20.06.2018г. Обявление за ипълнен договор_985174 - Публикувано на 22.06.2020г. Обявление за изпълнен договор_985167 - Публикувано на 22.06.2020г.В помощ на нашите клиенти: