Събиране на оферти с обява № 7/2017 г. „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана решетка за ПСОВ Козлодуй"

Публикувано на 27.10.2017 г.

На 27.10.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана решетка за ПСОВ Козлодуй". Обява за събиране на оферти -Публикувано на 27.10.2017г. Техническа спецификация -Публикувано на 27.10.2017г. Образец на оферта - Публикувано на 27.10.2017г. проект за договор - Публикувано на 27.10.2017г. ЕЕДОП - Публикувано на 27.10.2017г. Информация за публикувана обява 9069726 - Публикувано на 27.10.2017г. Агенция по обществени поръчки Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на 10.11.2017г. Протокол - Публикувано на 22.12.2017г. Договор № 24 - Публикувано на 02.02.2018г. Техническо и ценово предложение - Публикувано на 02.02.2018г.В помощ на нашите клиенти: