Събиране на оферти с обява № 4/2017 г. “Внедряване на Интегрирана система за централизирано управление на технически и експлоатационни данни за мрежи и съоръжения (ИСЦУТЕДМС), експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца”

Публикувано на 19.05.2017 г.

На 02.05.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Внедряване на Интегрирана система за централизирано управление на технически и експлоатационни данни за мрежи и съоръжения (ИСЦУТЕДМС), експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца”. Обява 71 от 19.05.2017 г. - Публикувано на 19.05.2017 г. Техническа спецификация - Публикувано на 19.05.2017 г. Проект на Договор - Публикувано на 19.05.2017 г. Образец на оферта - Публикувано на 19.05.2017 г. ЕЕДОП - Публикувано на 19.05.2017 г. Инфорнация за публикувана обява - Публикувано на 19.05.2017 г. Агенция по обществени поръчки - Публикувано на 19.05.2017 г. Информация за удължаване на срока - Публикувано на 29.05.2017 г. Протокол № 2 - Публикувано на 07.06.2017 г. Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка - Публикувано на 27.06.2017г.  В помощ на нашите клиенти: